Offertförfrågan

Heta / brandfarliga arbeten

Alla brandfarliga/heta arbeten som på något vis orsakar uppvärmning eller ger/kan ge gnistor vid till exempel svetsning, lödning och torkning skall utföras med hänsyn taget till brandsäkert.

Dessa arbeten kallas ibland varma eller heta arbeten. Vi har valt att kalla det för just vad det är: brandfarliga arbeten. De som utför brandfarliga arbeten måste gå en utbildning för att erhålla det certifikat som krävs. Utbildningen brandfarliga arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Kravet på att den som utför Brandfarliga arbeten har erforderlig utbildning/certifikat har över tid skärpts och i många fall kräver uppdragsgivaren att den som skall genomföra arbetet har ett dokument som påvisar att utbildning är genomförd, innan arbete kan påbörjas.

Brandfarliga Arbeten utbildning är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen Brandfarliga arbeten har flera branscher deltagit för att få den anpassad till olika arbetssituationer.

Allmän information om heta/brandfarliga arbeten

När ett arbete med risk för brand ska utföras skall det finnas en tillståndsansvarig som ska se till att ett särskilt tillstånd signeras av den som ska utföra arbetet samt eventuell brandvakt som ska bevaka arbetet. Samtliga ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas. Brandfarliga Arbeten erbjuder en modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå.

Brandfarliga arbeten för olika branscher

Vår utbildning Brandfarliga Arbeten är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen får en förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Heta arbeten är arbetsmetoder med hög brandrisk som kräver certifikat för att utföras. Här hittar du en utbildning som ger dig det nödvändiga certifikatet. Certifieringen, genom SVEBRA, för brandfarliga arbeten uppfyller försäkringsbolagens regler. Alla arbeten som involverar uppvärmning eller kan orsaka gnistor, såsom svetsning, lödning och torkning, måste utföras med hänsyn till brandsäkerhet.
Dessa arbeten kallas ibland även för ”varma” eller ”heta” arbeten. Vi har valt att kalla dem för vad de verkligen är: brandfarliga arbeten. För att utföra brandfarliga arbeten krävs det att man genomgår en utbildning och erhåller ett certifikat. Utbildningen Brandfarliga Arbeten utfärdar ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens krav.

Kraven på utbildning och certifikat för de som utför brandfarliga arbeten har successivt skärpts över tiden, och i många fall kräver uppdragsgivaren att arbetarna ska ha ett dokument som bevisar genomförd utbildning innan arbetet kan påbörjas.

Från SVEBRA och Sveriges Byggindustrier

Utbildningen Brandfarliga Arbeten har utvecklats av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med ledande experter inom området. Under utvecklingen av utbildningen har flera branscher deltagit för att anpassa den till olika arbetsmiljöer. Redan 1990 införde försäkringsbolagen gemensamma regler för att minska antalet bränder vid så kallade ”heta arbeten”. Dessa regler syftade till att minimera risken vid arbete med verktyg som genererar gnistor eller värme, till exempel svetsar, vinkelslipar, tigersågar, varmluftspistoler och gasverktyg. Brandskyddsföreningen tog fram en utbildning och certifiering vid den tiden, vilket har varit en framgångsrik modell, och antalet bränder har minskat med 80%.

Sedan 2019 samarbetar även SVEBRA (Svenska brandsäkerhetsföretag) för att höja kvaliteten på utbildningarna. Säkerhetsföreskrifterna för brandfarliga arbeten ingår i företagens försäkringsavtal, vilket innebär att alla entreprenörer, hantverkare och fastighetsägare måste följa dessa regler.

Från och med den 1 januari 2023 gäller de nya säkerhetsreglerna SBF 506, tillsammans med en ny tillståndslista. Dessutom införs normen SBF 2022, som ställer krav på alla ägare av konceptet och utbildningsföretag inom brandfarliga heta arbeten.

Bra att veta

Brandfarliga arbeten utbildning omfattas av 2 delar. En teoretisk och en praktisk.
Teori: Via lärare i grupp i ca.6-8 timmar beroende på deltagarantal.
Praktik: Via ett ändamålsenligt kortare moment.
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort. Intyget är giltigt i 5 år och måste därefter förnyas.

Målgrupp

Brandfarlig utbildning vänder sig till alla som kan tänkas arbeta med/i situationer där uppvärmning ger/kan ge gnistor vid till exempel svetsning, lödning och torkning skall utföras med hänsyn taget till brandsäkert.

ID06 registrering

Utbildningen brandfarliga arbeten finns på flera olika språk och är ett alternativ till Brandskyddsföreningens koncept Heta Arbeten®. Brandfarliga arbeten uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren och certifikatet är giltigt i fem år från godkänd utbildning. Det ingår en registrering i ID06 kompetensdatabad och utbildningen genomförs på en dag (6,5 timmar).