Offertförfrågan

Bullerutbildning

Rondellen Utbildning erbjuder en bullerutbildning som är utformad för att ge dig den nödvändiga kunskapen om bullerexponering och hur du kan hantera det på arbetsplatsen. Buller är ett vanligt problem inom arbetsmiljön och kan ha negativa effekter på hälsan och välbefinnandet hos de anställda. Genom att delta i vår bullerutbildning kommer du att lära dig om riskerna med buller och hur du som individ kan påverka och minska exponeringen.

Genom att delta i en bullerutbildning får du en djupare förståelse för riskerna och konsekvenserna av bullerexponering. Du kommer att lära dig om föreskrifter och riktlinjer som Arbetsmiljöverket har fastställt för att skydda arbetstagares hörsel och välbefinnande. Genom att följa dessa föreskrifter och tillämpa kunskapen från utbildningen kan du bidra till att skapa en hälsosammare arbetsmiljö och minska risken för hörselskador och andra negativa hälsoeffekter.

Vår bullerutbildning följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att säkerställa att du får en kvalitativ utbildning som är anpassad till de aktuella reglerna och kraven. Vi är engagerade i att ge dig rätt kunskap och verktyg för att hantera bullerproblematiken på arbetsplatsen och främja en hälsosam och trygg arbetsmiljö för alla.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Ej ett krav
Framtagen med: CVK
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna både i elektronisk form och som plastkort.

Kursinnehåll

Riskerna i samband med bullerexponering
Riskminimering
Korrekt användning av hörselskydd
Nyttan med att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
Under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar
Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för buller

Målgrupp

Alla som i arbetet riskerar att utsättas för buller över gränsvärden avseende hörselskaderisk.

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena.