Offertförfrågan

Kvarts & Stendammsutbildning för en hälsosam arbetsplats

Utbildning i hantering av kvarts- och stendamm är av yttersta vikt för att säkerställa hälsa och säkerhet på arbetsplatser där dessa material används. Dammexponering kan vara mycket farlig och kan leda till allvarliga lungsjukdomar. Genom att tillhandahålla adekvat utbildning ges medarbetarna kunskap om de potentiella riskerna, samt de nödvändiga skyddsåtgärderna och gällande föreskrifter och lagar.

Att investera i denna typ av utbildning möjliggör samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Genom att öka medvetenheten och förståelsen kring farorna med dammexponering kan båda parter aktivt arbeta för att skapa en säkrare arbetsmiljö. Genom att minimera riskerna för dammexponering främjas inte bara hälsan hos de anställda utan också arbetsplatsens välmående som helhet.

För att säkerställa att din arbetsplats är i enlighet med gällande föreskrifter och för att minimera riskerna för dammexponering är det avgörande att investera i kompetent kvarts- och stendammsutbildning. Genom att utbilda personalen på rätt sätt kan arbetsgivare och arbetstagare tillsammans skapa en arbetsmiljö som främjar hälsa och säkerhet.

Hantering av kvarts & stendamm

Kvarts är en naturlig beståndsdel i många bergarter och utgör ingen fara så länge det inte bearbetas. Men vid slipning, borrning eller bilning i betong frigörs hälsofarligt damm. Det är därför av yttersta vikt att ha kunskap om säker hantering av kvarts & stendamm på arbetsplatser. Vår Kvarts & stendammsutbildning, som följer riktlinjerna enligt AFS 2015:2, fokuserar på nödvändiga säkerhetsåtgärder vid arbete i miljöer där kvarts och stendamm förekommer.

Genom att delta i vår utbildning erhåller deltagarna inte bara teoretiska kunskaper om säkerhetskrav och lagstiftning som gäller både för arbetstagare och arbetsgivare, utan även en fördjupad förståelse för de specifika arbetsrelaterade riskerna som är förknippade med hantering av kvarts & stendamm. Vi betonar även vilken hjälp som finns tillgänglig för att säkerställa att arbete med dessa material sker på ett tryggt sätt.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Ej ett krav
Framtagen med: Dustcontrol
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna på stendammutbildning både i elektronisk form och som plastkort.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
  • Stoftavskiljare
  • Luftrenare
  • Semimobilt system
  • Personlig skyddsutrustning
  • Riskbedömning

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där stendamm/kvartsdamm förekommer.

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:2 22§) ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och om hur risker kan förebygga.