Offertförfrågan

Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön

Utbildning i kvarts- och stendamm är avgörande för hälsa och säkerhet på arbetsplatser där dessa material används. Dammexponering kan vara farlig och orsaka allvarliga lungsjukdomar. Utbildningen ger kunskap om risker, skyddsåtgärder, föreskrifter och lagstiftning. Genom att utbilda personalen kan arbetsgivare och arbetstagare samarbeta för att skapa en säkrare arbetsplats, minska risker och främja hälsa.

Säkerhet och lagkrav vid arbete med kvarts och stendamm

Kvarts är en naturlig beståndsdel i de flesta bergarter och utgör ingen fara så länge det inte bearbetas. Vid slipning, borrning eller bilning i betong frigörs dock hälsofarligt damm. Vår stendammutbildning följer AFS 2015:2 och behandlar säkerhetsåtgärder vid arbete i miljöer där kvarts och stendamm förekommer.
Genom att genomföra stendammutbildningen får deltagarna teoretiska kunskaper om säkerhetskrav och lagstiftning för både arbetstagare och arbetsgivare. Dessutom får de en fördjupad förståelse för arbetsrelaterade risker och vilken hjälp som finns tillgänglig för att arbeta säkert med hantering av kvarts och stendamm.

Bra att veta

Teori: Webben
Praktik: Ej ett krav
Framtagen med: Dustcontrol
Intyg: Efter godkänt prov skickar Rondellen utbildning utbildningsbevis till kursdeltagarna på stendammutbildning både i elektronisk form och som plastkort.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
  • Stoftavskiljare
  • Luftrenare
  • Semimobilt system
  • Personlig skyddsutrustning
  • Riskbedömning

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där stendamm/kvartsdamm förekommer.

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:2 22§) ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och om hur risker kan förebygga.